(επισφαλείς + Επίδικες απαιτήσεις) / Σύνολο Απαιτήσεων (%)

Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να σας βοηθήσουν να αναλύσετε τις οικονομικές σας ανάγκες. Βασίζονται σε πληροφορίες που παρέχονται από εσάς, σχετικά με τους στόχους, τις προσδοκίες και την οικονομική κατάσταση. Οι υπολογισμοί δεν συνάγουν ότι η εταιρεία αναλαμβάνει καθήκοντα οποιασδήποτε ευθύνης. Οι υπολογισμοί που παρέχονται δεν πρέπει να εκληφθούν ως οικονομικοί, νομικοί ή φορολογικοί κανόνες. Επιπλέον, αυτές οι πληροφορίες δεν πρέπει να θεωρούνται ως μοναδική πηγή άντλησης πληροφοριών. Διευκρινίζεται ότι οι συγκεκριμένες πληροφορίες παρέχονται από πηγές που πιστεύουμε ότι είναι αξιόπιστες, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβεια τους. Οι υποθετικές απεικονίσεις ενδέχεται να παρέχουν ιστορικές ή τρέχουσες πληροφορίες απόδοσης. Η προηγούμενη απόδοση δεν εγγυάται, ούτε υποδεικνύει μελλοντικά αποτελέσματα.