Ετήσιες Αποσβέσεις / Ετήσιο Εργατικό Κόστος

Δείχνει τον βαθμό αυτοματοποίησης της παραγωγής βιομηχανικών επιχειρήσεων και χρησιμεύει στην εκτίμηση του τρόπου λειτουργίας και της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης.