Καθαρή αξία παγίων / Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Δείχνει την σχέση των παγίων με τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Φανερώνει σε κάποιο μέτρο την ασφάλεια των μακροχρόνιων πιστωτών της επιχείρησης από την ρευστοποίηση των παγίων. Επίσης μας δείχνει σε ποιο βαθμό μπορεί η επιχείρηση να αντλήσει επιπρόσθετα ξένα κεφάλαια με την ίδια εξασφάλιση. Τιμές >1 είναι προτιμότερες τόσο για του φορείς της επιχείρησης που δείχνει ότι μπορούν να πάρουν επιπρόσθετα ξένα κεφάλαια όσο και για μακροπρόθεσμους πιστωτές ότι τα κεφάλαια τους έχουν επαρκή εξασφάλιση.