Καθαρή αξία παγίων / Σύνολο Παθητικού

Ο δείκτης αυτός δείχνει την σχέση του πάγιου ενεργητικού με το σύνολο του παθητικού ή ενεργητικού και τον βαθμό που τα κεφάλαια έχουν επενδυθεί σε πάγια στοιχεία, σε σύγκριση με τα βραχυπρόθεσμης μορφής περιουσιακά στοιχεία.