Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Ισολογισμού/ Αξία Κτήσεως Παγίων

Ο δείκτης αυτός δείχνει την σχέση των παγίων στην αξία κτήσης τους και των αποσβέσεων που έχουν γίνει σε αυτά. Χρησιμεύει στην εκτίμηση της παλαιότητας των παγίων για την πιθανή αντικατάσταση αυτών.