(καθαρά. Κέρδη + Χρηματοοικονομικά έξοδα) / Συνολικά Κεφάλαια (ίδια+υποχρεώσεις) %

Ο δείκτης αυτός δείχνει την αποδοτικότητα της επιχείρησης ανεξάρτητα από τις πηγές προέλευσης των κεφαλαίων της.