Κέρδη μετά από φόρους / Σύνολο Ενεργητικού (%)

Ο δείκτης αυτός μετράει την απόδοση των συνολικών περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης.