Κέρδη προ χρηματοοικονομικών εξόδων και φόρων / Πωλήσεις ( % )

Δείχνει την αποτελεσματικότητα των πωλήσεων και κατ επέκταση της επιχείρησης.