(Πωλήσεις τρέχουσας - προηγούμενης) /πωλήσεις προηγούμενης χρήσης %

Δείχνει την μεταβολή των πωλήσεων της τρέχουσας από την προηγούμενη χρήση.