Υπηρεσίες ΦΠΑ

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) επιβάλλεται από την κυβέρνηση στην κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών και αποτελεί ένα από τα πιο πολύπλοκα φορολογικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις. Η μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ΦΠΑ μπορεί να επιφέρει υπερβολικές κυρώσεις για τις επιχειρήσεις.

Η επαγγελματική μας ομάδα παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη μείωση της υποχρέωσης ΦΠΑ και την εξάλειψη του κινδύνου μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς ΦΠΑ. Έχοντας αναπτύξει την υπηρεσία φορολογικού σχεδιασμού, συλλέγουμε και αναλύουμε τα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης σας σε εβδομαδιαία βάση και, ανάλογα με τα αποτελέσματα, προτείνουμε τις κατάλληλες επιχειρηματικές λύσεις και δράσεις, οι οποίες οδηγούν σε φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις.

Έχουμε βαθειά γνώση των φορολογικών και νομοθετικών θεμάτων και την εφαρμόζουμε στην πράξη, ανάλογα με τη φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τη νομική μορφή και τις απαιτήσεις της. Λειτουργούμε σύμφωνα με τις αρχές του απορρήτου και της διακριτικότητας και σχεδιάζουμε φορολογικές στρατηγικές που επιφέρουν θετικά αποτελέσματα και κερδίζουν την εμπιστοσύνη των συνεργατών μας και της αγοράς.

​Οι υπηρεσίες μας είναι οι ακόλουθες:

  • Εγγραφή / Διαγραφή Εταιρειών για ΦΠΑ στην Κύπρο ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ
  • Εγγραφή / Διαγραφή Εταιρειών για VIES (σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για τον ΦΠΑ) και το Intrastat (δηλώσεις ενδοκοινοτικών συναλλαγών)
  • Προετοιμασία και υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και VIES
  • Συμβουλευτική για θέματα που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με τον ΦΠΑ. Περιλαμβάνει ερμηνεία και μεταχείριση των συναλλαγών σύμφωνα με τις ημερομηνίες υποβολής της νομικής απαίτησης ΦΠΑ, των ποινών ΦΠΑ, των προθεσμιών ΦΠΑ, κ.α.