ΔΡΑΣΗ 4.2.2

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη του Μέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2014-2020»

Περιλαμβάνει τη Δράση 4.2.2: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( μη γεωργικό προϊόν) ».
Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού των αιτήσεων είναι από 600.000 – 3.000.000 ευρώ.
 

Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής

Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι η Ελληνική Επικράτεια.


Επιλέξιμοι κλάδοι

α) Η αίτηση στήριξης αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους.

αα) Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος.

 ββ) Ζυθοποιία.

γγ) Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα).

δδ) Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων.

εε) Μονάδες πυρηνελαιουργείων.

στστ) Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης.

ζζ) Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής (όπως προϊόντα από μαστίχα, από γάλα γαϊδούρας).

 ηη) Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών.

θθ) Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής.

 ιι) Αξιοποίηση παραπροϊόντων, υπολειμμάτων και απορριμμάτων βιομηχανικών ειδών διατροφής.

ιαια) Παραγωγή Βάμβακος και λοιπές κλωστικές ίνες.

ιβιβ) Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού.

β) Στο πλαίσιο της Δράσης είναι επιλέξιμες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων υπό τις εξής προϋποθέσεις/εξαιρέσεις μονάδων, υπό τις εξής προϋποθέσεις / εξαιρέσεις:

αα) Η αίτηση στήριξης αφορά επιλέξιμο/ους κλάδο/ους, όπως αναφέρονται ανωτέρω.

ββ) Οι ορισμοί των υπολειμμάτων και απορριμμάτων βιομηχανικών ειδών διατροφής κ.λ.π. θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με τη σχετική νομοθεσία. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες / εγκεκριμένες σύμφωνα με την 340668/26-11- 2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2422 / Β')

γγ) Οι μετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις μονάδων συνοδεύονται απαραίτητα και από εκσυγχρονισμό αυτών.

γ) Οι φορείς που αιτούνται ενίσχυση για τη μεταποίηση προϊόντος του παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ (γεωργικού προϊόντος) σε προϊόν εκτός παραρτήματος Ι (μη γεωργικό), θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ή να επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην πρώτη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος και να αξιοποιούν το προϊόν αυτό ως πρώτη ύλη που θα το μεταποιούν περαιτέρω, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν τελικά προϊόν εκτός παραρτήματος Ι.

Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν ήδη την υποδομή για την πρώτη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη, μπορούν να την αιτηθούν στο πλαίσιο του υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου, ώστε τουλάχιστον ένα ποσοστό του μεταποιημένου προϊόντος που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη στο πλαίσιο της δεύτερης μεταποίησης, να παράγεται από τον δικαιούχο. Σε περίπτωση που ο εν δυνάμει δικαιούχος διαθέτει ήδη την υποδομή για την πρώτη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος, το επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται για ενίσχυση είναι δυνατόν να περιέχει δαπάνες που αφορούν και την πρώτη και τη δεύτερη μεταποίηση ή δαπάνες που αφορούν μόνο τη δεύτερη μεταποίηση του προϊόντος αυτού.

Το τμήμα της επένδυσης που σχετίζεται με την πρώτη μεταποίηση αφορά τις εξής κατηγορίες επενδύσεων:

αα)       Κρέας - πουλερικά - κουνέλια.

ββ)       Γάλα.

γγ)        Αυγά.

δδ)       Σηροτροφία - μελισσοκομία - σαλιγκαροτροφία - διάφορα ζώα.

εε)        Ζωοτροφές.

στστ)     Δημητριακά.

ζζ)        Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων).

ηη)        Οίνος.

θθ)       Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί.

ιι)          Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων).

ιαια)      Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά.

ιβιβ)      Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό.

ιγιγ)      Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο,    από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).


Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες της δράσης 4.2.2 αφορούν τις εξής κατηγορίες:

αα) Κατασκευή ή βελτίωση κτηριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνον όταν δεν υπερβαίνουν το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.

ββ) Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.

γγ) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας. Ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων, εξοικονόμησης ενέργειας, δεν ενισχύεται ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης. Δαπάνες για τη σύνδεση με δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας, γεωθερμίας ενισχύονται εφόσον πραγματοποιούνται εντός των ορίων του οικοπέδου.

δδ) Αγορά καινούργιων οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του προϊόντος (αφορά στην πρώτη ύλη και στο παραγόμενο προϊόν/υποπροϊόν).

εε) Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).

στστ) Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC Global Standards, IFS Food Standard, GLOBALG.A.P.), τα οποία εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από τον αγρό έως και το ράφι και εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την ποιότητα και την ασφάλεια του τροφίμου που καταναλώνει.

ζζ) Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων).

ηη) Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.

θθ) Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

ιι) Οι επιλέξιμες δαπάνες που σχετίζονται με την πρώτη μεταποίηση εφόσον συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση ενίσχυσης τέτοιες δαπάνες, μπορεί να αφορούν επιπλέον σε αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του προϊόντος (αφορά στην πρώτη ύλη και στο παραγόμενο προϊόν/υποπροϊόν). Ενδεικτικά αναφέρονται: φορτηγά - σιλό μεταφοράς χύμα αλεύρου, ισοθερμικά βυτία αναγκαία για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης - μεταποίησης, βυτιοφόρα αυτοκίνητα μεταφοράς ελαιοπυρήνα και υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων και διασποράς τους σε γεωργική γη, ψυγεία αποκλειστικά για χονδρεμπορία προϊόντων, οχήματα για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις μονάδες αδρανοποίησης, με προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (Καν. (ΕΚ) 1069/2009 & Καν. (ΕΚ) 142/2011), στο πλαίσιο της δράσης που αφορά σε ίδρυση και εκσυγχρονισμό μονάδων αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής επιδοτούνται μόνο οχήματα που θα εγκριθούν για τη μεταφορά (Ζωικών Υποπροϊόντων) ΖΥΠ κατηγορίας 1 που οι ιδιοκτήτες τους θα αναλάβουν την υποχρέωση να παραλαμβάνουν τα νεκρά ζώα από εκτροφές που ανήκουν στη γεωγραφική περιοχή κάλυψης για την οποία θα δεσμευτούν, προκειμένου να τα διαχειριστούν στην επιχείρησή τους. Το ύψος της δαπάνης για την αγορά οχημάτων ειδικού τύπου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Πιστώσεις – Χρηματοδότηση

Η δημόσια Ενίσχυση της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 30.000.000€ (τριάντα εκατομμύρια ευρώ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων

Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης και δύναται να συνδυαστεί με χρηματοδοτικά εργαλεία. Επίσης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του Καν (ΕΕ) 1305/ 2013.

Σχετικά με τη σώρευση της ενίσχυσης που αφορά στα έργα της παρούσας Πρόσκλησης ισχύουν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό ΕΕ 702/2014 (Άρθρο 8).

Οι ενισχύσεις των έργων της Δράσης μπορούν να σωρευθούν με οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις, εφόσον τα εν λόγω μέτρα αφορούν διαφορετικές προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες.

Επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες ενισχύονται στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, είναι δυνατόν να ενισχυθούν στο πλαίσιο άλλων κρατικών ενισχύσεων ή ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η σώρευση αυτή δεν οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης έντασης ή του υψηλότερου ποσού ενίσχυσης που εφαρμόζεται στις ενισχύσεις του αντίστοιχου άρθρου του Καν. ΕΕ 702/2014.

Οι κρατικές ενισχύσεις που απαλλάσσονται δυνάμει του Κανονισμού Ε.Ε. 702/2014 δεν επιτρέπεται να σωρεύονται με ενισχύσεις που αναφέρονται στα άρθρα 81 παράγραφος 2 και 82 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 σε σχέση με τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, εάν η σώρευση αυτή είναι δυνατόν να οδηγήσει σε ένταση ενίσχυσης ή ύψος ενίσχυσης που υπερβαίνει αυτές που ορίζονται στον κανονισμό 702/2014.

Ποσά και ποσοστά στήριξης

α) Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού των αιτήσεων στήριξης είναι τα ακόλουθα:

 

Δράση

Κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός

Ανώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός

4.2.2

600.000,00 €

3.000.000,00 €

 

 

β) Η ένταση ενίσχυσης για την δράση 4.2.2 χορηγείται βάσει του άρθρου 44 του Καν. (ΕΕ) 702/2014 και σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των περιφερειών ως ακολούθως:

 

 

Μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης για ΜΜΕ βάσει άρθρου 44 Καν. (ΕΕ) 702/2014

 

Περιφέρειες NUTS2

 

Μεσαίες

επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις

 

 

 

Περιφέρειες NUTS3

% των επιλέξιμων δαπανών

 

Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες με κατά κεφαλή ΑΕ

της ΕΕ-27 (άρθρο 44§9β(ϊί)

Π μεταξύ ή ίσο με 45% και 60% του μέσου όρου καν. (ΕΕ) 702/2014)

 

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

EL51

45%

50%

 

Κεντρικής Μακεδονίας

EL52

 

Θεσσαλίας

EL61

 

Ηπείρου

EL54

 

Δυτικής Ελλάδας

EL63

 

Πελοποννήσου

EL65

 

Βορείου Αιγαίου

EL41

 

Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες με κατά κεφαλή ΑΕΠ υψηλότερο του 60% του μέσου όρου της ΕΕ-27

(άρθρο 44§9β(iii) καν. (ΕΕ) 702/2014)

 

Κρήτη

EL43

35%

45%

 

Δυτική Μακεδονία

EL53

40%

 

Ιόνια Νησιά

EL62

45%

 

Στερεά Ελλάδα

EL64

40%

 

Περιοχές «γ» (άρθρο 44§9γ(ίν) καν. (ΕΕ) 702/2014)

 

Αττική

EL30

30%

40%

 

Δυτική Αττική

EL306

 

Πειραιάς, Νήσοι

EL307

 

Νότιο Αιγαίο

EL42

 

Άλλες περιφέρειες (άρθρο 44§9δ καν. (ΕΕ) 702/2014)

 

Αττική

EL30

20%

30%

 

Βόρειος Τομέας Αθηνών

EL301

 

Δυτικός Τομέας Αθηνών

EL302

 

Κεντρικός Τομέας Αθηνών

EL303

 

Νότιος Τομέας Αθηνών

EL304

 

Ανατολική Αττική

EL305

 
 
Τα νομικά πρόσωπα που προέρχονται από συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών και επιθυμούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης και παράλληλα έχουν ενισχυθεί από άλλο πρόγραμμα ως συγχώνευση οργάνωσης παραγωγών, προσκομίζουν σχετική απόφαση με το ποσοστό χρηματοδότησής τους, προκειμένου να υπολογιστεί ορθά το ποσοστό χρηματοδότησης που θα λάβουν από το ΕΓΤΑΑ.

Η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων σε Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές γίνεται σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας πρόσκλησης).

Στην περίπτωση που η αίτηση στήριξης αφορά και δαπάνες πρώτης μεταποίησης αυτές ενισχύονται με βάση τα ποσοστά ενίσχυσης της δράσης 4.2.2 διότι η αίτηση ενίσχυσης είναι ενιαία και το τελικό προϊόν δεν ανήκει στο παράρτημα Ι της Συνθήκης.

Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο της δράσης 4.2.2 ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β ́ ή Γ ́ κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

Κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχου

α) Στο πλαίσιο του παρόντος υπομέτρου δεν ενισχύονται αιτήσεις στήριξης:

αα) που υποβάλλονται από φορείς που θεωρούνται προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με άρθρο 2 σημείο 14 του Καν. (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ισχύει κάθε φορά.

ββ) που υποβάλλονται από φορείς για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση καταλογισμού για παραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξή τους σε προσκλήσεις τόσο του παρόντος υπομέτρου όσο και των αντίστοιχων μέτρων προηγούμενων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, και δεν έχει προσκομισθεί απόδειξη πληρωμής του καταλογισθέντος ποσού.

γγ) που αφορούν στη μεταποίηση προϊόντων (ως πρώτη ύλη) που δεν ανήκουν στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δδ) που αφορούν σε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα εκτός ζωοτροφών.

εε) που αφορούν σε λιανικό εμπόριο.

στστ) με αιτούμενο προϋπολογισμό εκτός των ορίων που αναφέρονται ανωτέρω.

ζζ) που αφορούν επενδύσεις για τις οποίες η έναρξη εργασιών έχει γίνει πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης με αποτέλεσμα να μην πληρείται ο χαρακτήρας κινήτρου.

ηη) που αφορούν σε μη βιώσιμες επενδύσεις.

θθ) νομικών προσώπων τα οποία δεν έχουν συσταθεί έως την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και φυσικών προσώπων τα οποία δεν έχουν πραγματοποιήσει έναρξη επιτηδεύματος έως την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της.

β) Σε κάθε περίπτωση, δεν ενισχύονται οι δικαιούχοι για τους οποίους εκκρεμεί εντολή ανάκτησης εκδοθείσα βάσει προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής ή του ΔΕΚ [(Καν. (ΕΕ) 702/ 2014, άρθρο 1 παρ. 5α)]. Οι εν δυνάμει δικαιούχοι οφείλουν να δηλώνουν, συμπληρώνοντας την υπεύθυνη δήλωση που συμπεριλαμβάνεται στα δικαιολογητικά συμμετοχής κατωτέρω, ότι δεν εκκρεμεί εις βάρος τους τέτοια εντολή.

γ) Έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση στήριξης οι φορείς που είχαν ενταχθεί στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο (ΠΑΑ 2007-2013), με την προϋπόθεση ότι το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της επένδυσης αυτής έχει ολοκληρωθεί και έχει παραληφθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση στήριξης που θα υποβληθεί στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020, θα περιλαμβάνει δαπάνες που δεν έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο του ΠΑΑ ή σε άλλο πρόγραμμα.