Ειδοποίηση Προστασίας Δεδομένων για υποψήφιους εργαζόμενους

Σεβόμαστε απόλυτα τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για να απασχοληθούν στην Εταιρεία μας.

Μέσω της παρούσας «Ειδοποίησης Προστασίας Δεδομένων» (εφεξής «η Ειδοποίηση»)  αποσκοπούμε στην παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που συλλέγονται μέσω του παρόντος ιστοτόπου από υποψήφιους εργαζομένους.

Ι. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, για ποιους σκοπούς και ποια είναι η νομική μας βάση;

Σκοπός

Νομική Βάση

Προσωπικά Δεδομένα

Επιλογή  Εργαζομένων για την Εταιρεία μας

Η λήψη μέτρων κατ' αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης (άρθρο  6, παρ. 1, στοιχείο  β΄, εδάφιο β΄ του ΓΚΠΔ)

Ονοματεπώνυμο, Στοιχεία Επικοινωνίας, Πλήρης διεύθυνση κατοικίας, Ημερομηνία Γέννησης- Ηλικία, Σπουδές, Εργασιακή Εμπειρία, οποιαδήποτε άλλο στοιχείο έχετε συμπεριλάβει στο βιογραφικό σας σημείωμα

Επιλογή Εργαζομένων για λογαριασμό των πελατών μας, οι οποίοι μας έχουν αναθέσει τη σχετική διαδικασία

Η Συγκατάθεσή σας

(άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο α’ του ΓΚΠΔ).

Ονοματεπώνυμο, Στοιχεία Επικοινωνίας, Πλήρης διεύθυνση κατοικίας, Ημερομηνία Γέννησης- Ηλικία, Σπουδές, Εργασιακή Εμπειρία, οποιαδήποτε άλλο στοιχείο έχετε συμπεριλάβει στο βιογραφικό σας σημείωμα

 

II. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Στην περίπτωση που υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα ως απόκριση σε μία αγγελία εργασίας, θα τηρήσουμε τα δεδομένα σας μέχρι και δύο (2) μήνες μετά την πλήρωση της θέσης για την οποία εκδηλώσατε ενδιαφέρον.

Σε διαφορετική περίπτωση θα τηρήσουμε το βιογραφικό σας για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υποβολής τους.

Εφόσον λάβουμε τη συγκατάθεσή σας, θα αρχειοθετήσουμε το βιογραφικό σας για διάστημα τριών (3) ετών.

 

III. Σε ποιους γνωστοποιούμε ή/και διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η Εταιρεία μας γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα υπό την άμεση εποπτεία της.

Επιπλέον, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας που συλλέγονται μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου:

α)Σε πελάτες, οι οποίοι μας έχουν αναθέσει την επιλογή προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι μας έχετε χορηγήσει τη σχετική συγκατάθεσή σας.

Η λίστα των πελατών, στους οποίους θα διαβιβασθεί το βιογραφικό σας σημείωμα, είναι διαθέσιμη, εφόσον ζητηθεί.

β)Σε παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων, ή/και πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων

γ)Σε εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή φορείς ή μέρη στα οποία έχει ανατεθεί έλεγχος/παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

 

IV. Τα δικαιώματα σας

 Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων παρέχει μία σειρά δικαιωμάτων και επιλογών, που δεσμευόμαστε να ικανοποιήσουμε. Έτσι, μπορείτε να μας ζητήσετε:

  • να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς και τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε. Εφόσον το επιθυμείτε, θα σας παρέχουμε και αντίγραφο χωρίς δική σας επιβάρυνση. (Δικαίωμα πρόσβασης)
  • να διορθώσουμε ανακρίβειες ή λάθη, να συμπληρώσουμε ελλείψεις ή να επικαιροποιήσουμε τα δεδομένα σας. (Δικαίωμα διόρθωσης)
  • να διαγράψουμε δεδομένα, εφόσον δεν τα τηρούμε για κάποιο συγκεκριμένο, νόμιμο και δηλωμένο σκοπό. (Δικαίωμα στη λήθη ή Δικαίωμα διαγραφής)
  • να αναστείλουμε την επεξεργασία α)ενόσω αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων, β)εφόσον κρίνετε την επεξεργασία παράνομη (αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή) , γ)όταν τα δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για το σκοπό της επεξεργασίας και δ)για όσο χρονικό διάστημα τελεί υπό αμφισβήτηση κατά πόσο οι λόγοι για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας υπερτερούν σε σχέση με αυτούς που επικαλείστε εσείς για να διακόψουμε οριστικά τη συγκεκριμένη επεξεργασία.
  • να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή για λόγους που σας αφορούν στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιούμε ιδίως για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης ή για κατάρτιση προφίλ. Η εναντίωση μπορεί, συγκεκριμένα, να αφορά και τη συμμόρφωσή σας προς κάποια απόφαση την οποία λάβαμε με αυτοματοποιημένα μέσα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, μπορείτε να απαιτήσετε από εμάς να σας επιτρέψουμε να παρέμβετε. (Δικαίωμα εναντίωσης – Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων)
  • να σας παράσχουμε τα δεδομένα σας σε συγκεκριμένη μορφή (συνήθως αναγνώσιμη από μηχανήματα) ή να τα μεταφέρουμε απευθείας σε άλλον υπεύθυνο κατόπιν  δικής σας υπόδειξης, εφόσον, βέβαια, αυτό είναι τεχνικά εφικτό και πάντα υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. (Δικαίωμα στη φορητότητα).
  • να μην επεξεργαζόμαστε εφεξής τα δεδομένα σας, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να ανακαλέσετε ελεύθερα τη συγκατάθεση (συναίνεση) που μας έχετε χορηγήσει.

Μπορείτε να απευθύνετε τα αιτήματά σας στη διεύθυνση:

gdpr-requests@revivalsa.gr.

Η Εταιρεία μας θα ικανοποιεί όλα τα αιτήματά σας εντός ενός (1) μήνα. Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, που η ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας είναι σχεδόν αδύνατη για εμάς, θα σας ενημερώνουμε άμεσα εξηγώντας σας τους λόγους της σχετικής μας αδυναμίας.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζεται το ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

 

V. Στοιχεία Επικοινωνίας

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για απορίες και διευκρινίσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Revival Consulting Services Α.Ε

email: info@revivalsa.gr

Τηλέφωνο: 210 - 5156800

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

email:  gdpr-requests@revivalsa.gr

Τηλέφωνο: 210 - 5156800

 

VI. Ημερομηνία ισχύος- Τροποποιήσεις

Έκδοση 1.0, Δημοσιεύθηκε στις 2.8.2019