Ενισχύσεις με το κίνητρο της επιχορήγησης για ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμούς βιοτεχνικών και βιομηχανικών

Μέσω του τρέχοντος πλαισίου στήριξης ΕΣΠΑ 2014-2020 παρέχονται ενισχύσεις με το κίνητρο της επιχορήγησης για ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμούς βιοτεχνικών και βιομηχανικών.

 

Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες

 

  • Κτιριακές εγκαταστάσεις
  • Μηχανήματα παραγωγής και βοηθητικός εξοπλισμός
  • Πληροφορική
  • Δαπάνες προβολής προώθησης
  • Άυλα