ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό

Στόχος :

Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων, που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην Ε.Ε. και σε τρίτες χώρες.

Επιλέξιμες δραστηριότητες:

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) Μεταποίησης

οι οποίες μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από τη παρούσα Δράση αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ). Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν, θα αφορούν στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) :

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά / Κατασκευές
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία-Φάρμακα.

Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της

Επιτροπής, οι οποίες, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

Α) έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας

Β) διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του Παραρτήματος VI οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν  μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις

Γ) παράγουν/μεταποιούν ήδη τα ανωτέρω προϊόντα

Δ) αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν. Ως έτος υπολογισμού λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Επιλέξιμες δαπάνες:

 • Συμμετοχή και εγγραφή στον κατάλογο της έκθεσης
 • Κατασκευή/διαμόρφωση περιπτέρου, ενοικίαση χώρου και εξοπλισμού
 • Υπηρεσίες φύλαξης , διερμηνείας κ.α.
 • Αποστολή , επιστροφή και ασφάλιση των εκθεμάτων
 • Μετακίνηση και διαμονή εκπροσώπων της επιχείρησης
 • Σχεδιασμός και μετάφραση φυλλαδίων

Προϋπολογισμός Επενδυτικού Σχεδίου & Ποσοστό Επιδότησης:

Κάθε δυνητικός δικαιούχος δύναται να υποβάλει Αίτηση Χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 €, με ποσοστό ενίσχυσης έως 50%.

Διάρκεια επενδυτικού σχεδίου:

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Στο διάστημα αυτό θα πρέπει να υποβληθεί το απαιτούμενο αίτημα επαλήθευσης / ολοκλήρωσης.

Ημερομηνία υποβολής επενδυτικών σχεδίων :

Υποβολές αιτήσεων από 08/01/2018 και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού 50 εκατ.€ .

Διαδικασία αξιολόγησης:

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας.

Καταβολή ενισχύσεων:

Η δημόσια χρηματοδότηση που αναλογεί στους δικαιούχους καταβάλλεται από τον ΕΦ μετά την οριστικοποίηση της έκθεσης επαλήθευσης – πιστοποίησης και της υποβολής από πλευράς δικαιούχων των δικαιολογητικών καταβολής επιχορήγησης. Ο χρόνος καταβολής της δημόσιας χρηματοδότησης επηρεάζεται από την άμεση διαθεσιμότητα ή μη των αντίστοιχων πιστώσεων.

 

REVIVAL CONSULTING SERVICES S.A.

Η ομάδα συμβούλων της εταιρείας μας με εμπειρία πλέον των 20 ετών στο αντικείμενο έχει ολοκληρώσει με επιτυχία περισσότερα από 1.300 έργα αναπτυξιακών νόμων και ΕΣΠΑ. Ειδικά στον κλάδο του τουρισμού καταλύματα που έχουν ενισχυθεί μέσω δράσεων ΕΣΠΑ με την υποστήριξη των συμβούλων της REVIVAL έχουν καταφέρει σημαντικές διακρίσεις σε ευρωπαϊκή αλλά και παγκόσμια κλίμακα.

Προκήρυξη Δράσης