ΕΣΠΑ Εμπορικές Επιχειρήσεις

Μέσω του τρέχοντος πλαισίου στήριξης ΕΣΠΑ 2014-2020 παρέχονται ενισχύσεις με το κίνητρο της επιχορήγησης για εμπορικές επιχειρήσεις.

 

Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες:

  • Κτιριακές εγκαταστάσεις
  • Εξοπλισμός
  • Πληροφορική
  • Δαπάνες προβολής προώθησης
  • Άυλα