Φορολογικές Υπηρεσίες

Ερμηνεύουμε τη φορολογική νομοθεσία προς όφελος των πελατών μας.

Σε ολόκληρο τον κόσμο, οι φορολογικές τάσεις βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων καθώς οι φορολογικοί μηχανισμοί ψηφιοποιούνται στην δίνη της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης. Οι επιχειρήσεις αισθάνονται περισσότερο από ποτέ την πίεση που ασκείται από τις ρυθμιστικές και φορολογικές αρχές και η συμμόρφωση καθίσταται περισσότερο από ποτέ σημαντική.

Στη σημερινή εποχή, η φορολογική διαχείριση μιας επιχείρησης γίνεται όλο και πιο περίπλοκη και απαιτητική. Η υψηλή φορολόγηση, η σύνδεση του εισοδήματος με τις ασφαλιστικές εισφορές, το αυστηρότερο κανονιστικό πλαίσιο και οι διαρκείς αλλαγές σε κανονισμούς και νομοθεσία, αποτελούν μια διαρκή πρόκληση.

Στη Revival έχουμε πλήρη γνώση της υπάρχουσας νομοθεσίας και τη χρησιμοποιούμε κατάλληλα προς όφελος των πελατών μας. Ερμηνεύουμε εύστοχα τους φορολογικούς κανόνες και μετατρέπουμε την αβεβαιότητα σε ευκαιρία, ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες για μεγαλύτερες φορολογικές ελαφρύνσεις και μικρότερη φορολόγηση. Η μακροχρόνια εμπειρία μας στον χώρο, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και την έγκαιρη πληροφόρηση των στελεχών μας, ικανοποιούν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Λαμβάνουμε, πάντοτε, αποφάσεις προς όφελος των φορολογουμένων και της πολιτείας εν γένει.

Έχοντας δημιουργήσει την υπηρεσία φορολογικού σχεδιασμού, συλλέγουμε και αναλύουμε τα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησής σας, σε εβδομαδιαία βάση και, ανάλογα με τα αποτελέσματα, προτείνουμε και προχωρούμε στις κατάλληλες επιχειρηματικές ενέργειες, οι οποίες οδηγούν σε μείωση των φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων.

Γνωρίζουμε σε βάθος τα θέματα της φορολογίας και της νομοθεσίας στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τα εφαρμόζουμε στην πράξη, ανάλογα με το αντικείμενο κάθε επιχείρησης, τη νομική μορφή της και τις απαιτήσεις της. Λειτουργούμε με εχεμύθεια και διακριτικότητα, χαράσσοντας φορολογικές στρατηγικές που φέρνουν αποτελέσματα και κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των συνεργατών μας και της αγοράς.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε:

 • Φορολογικός Σχεδιασμός και Στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης
 • Φορολογικές Υπηρεσίες διαγνωστικού ελέγχου της εταιρείας (Tax Due Diligence)
 • Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων (Ελληνικό Δίκαιο, Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, Ευρωπαϊκό Δίκαιο)
 • Κάλυψη τεκμηρίων, πόθεν έσχες, επιστροφή ΦΠΑ
 • Ανάλυση και ερμηνεία θεμάτων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
 • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι
 • Προετοιμασία και επικαιροποίηση φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών -Transfer Pricing
 • Υποστήριξη κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων και εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών αρχών
 • Μελέτη, σχεδιασμός και υλοποίηση Συγχωνεύσεων, Εξαγορών, Εκκαθαρίσεων και λύση εταιρειών
 • Παροχή εξειδικευμένων Φορολογικών και φοροτεχνικών θεμάτων
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση
 • Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με το Δημόσιο

Οι φορολογικές μας υπηρεσίες καλύπτουν από τις πιο απλές υπηρεσίες φορολογικής συμμόρφωσης έως την αντιμετώπιση των πιο σύνθετων φορολογικών αναγκών. Η βιωσιμότητα και η ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας περνά μέσα από αυτή τη συμμόρφωση, με στόχο την ελαχιστοποίηση των φορολογικών κινδύνων και επιβαρύνσεων.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες φορολογικές υπηρεσίες, καταστρώνοντας τον φορολογικό σχεδιασμό και την στρατηγική της επιχείρησης και προσδιορίζοντας τις φορολογικές επιπτώσεις κάθε επιχειρηματικής κίνησης. Διενεργούμε φορολογικούς ελέγχους σε μόνιμη βάση, για τον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων και την επίλυση τους προτού επέλθει η διόγκωση τους.

Τα οφέλη των ολοκληρωμένων φορολογικών υπηρεσιών της Revival περιλαμβάνουν:

 • Φορολογική αποτελεσματικότητα
 • Διασφάλιση εξαιρετικής ποιότητας διαχείρισης
 • Πρόσβαση σε τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου
 • Ασφάλεια δεδομένων με χρήση πληροφοριακών συστημάτων προηγμένης τεχνολογίας
 • Μείωση λειτουργικών δαπανών

Ξεχωρίζουμε για την εξατομικευμένη προσέγγιση και την παροχή λύσεων και συμβουλών, κατανοώντας σε βάθος την εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης. Αναπτύσσουμε διαπροσωπικές σχέσεις εμπιστοσύνης, βασισμένες στην εχεμύθεια και τη διακριτικότητα, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των συνεργατών μας. Η υψηλή κατάρτιση των έμπειρων στελεχών μας και η γνώση της φορολογικής νομοθεσίας,  σε συνδυασμό με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής, μας επιτρέπει να συμπλέουμε με τους συνεργάτες μας σε ασφαλή νερά.

Το συγκριτικό μας πλεονέκτημα έγκειται στην άμεση ενημέρωση των συνεργατών μας, για την κατάλληλη προετοιμασία τους, σχετικά με τις μεταβολές στη φορολογική νομοθεσία και η άμεση προσαρμογή τους μόλις αυτές επέλθουν.         

Ενδυναμώνουμε τους φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με συμβουλευτικές υπηρεσίες αιχμής.  

Χρόνια Εμπειρίας
Αναφορές BI
Σύμβουλοι