Πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα που καταχωρίζονται στην παρούσα πρότυπη σελίδα (φόρμα) υπόκεινται νομίμως σε επεξεργασία από τη  “Revival Consulting Services Single Member S.A.” (“Revival”) για την κατ’ αίτησή σας υποβολή της προσφοράς της για τις υπηρεσίες για τις οποίες εκδηλώνετε ενδιαφέρον (επεξεργασία αναγκαία για την κατ’ αίτηση του Υποκειμένου λήψη μέτρων  στο προσυμβατικό στάδιο). Προς το σκοπό αυτό θα διαβιβαστούν περαιτέρω στις Εταιρείες “Info Quest Technologies Μ.A.E.B.E."  και “MICROSOFT ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.”.

Τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα συμπεριληφθούν στον κατάλογο των παραληπτών του Ενημερωτικού Δελτίου (“Newsletter”) της Revival με σκοπό την ενημέρωσή σας σχετικά με συναφή προϊόντα και υπηρεσίες της (επεξεργασία απαραίτητη για την εκπλήρωση των εννόμων συμφερόντων της)  και θα διατηρηθούν μέχρι την απεγγραφή σας από το Newsletter- εναντίωσή σας, στην οποία μπορείτε να προχωρήσετε ανά πάσα στιγμή.

Για οποιοδήποτε ερώτημα, καθώς και για την άσκηση των  δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, φορητότητας και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων,  περιορισμού και εναντίωσης στην επεξεργασία, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) της  Revival στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gdpr-requests@revivalsa.gr. Kάθε θιγόμενος έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).