Ψηφιακό Βήμα

Ψηφιακό Βήμα:

Η Η νέα Δράση "Ψηφιακό Βήμα" στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Ο προϋπολογισμός της δράσης θα ξεκινήσει από 5.000€ έως 50.000€.

Στόχος:

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ψηφιακή τους αναβάθμιση. 

    Οι επιχειρήσεις θα πρέπει: 

 • Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων
 • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας
 • Να υποβάλλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία
 • Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια
 • Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού.
 • Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά: 
  • 2 τουλάχιστον γλώσσες 
  • Μobile responsive
  • Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και  ηλεκτρονικών πληρωμών. 
    
 • Υπηρεσίες που αφορούν σε:
  • φιλοξενία (hosting, collocation)
  • σύνδεση στο διαδίκτυο
  • ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)
  • ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
  • ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας,
  • μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού
    
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Προϋπολογισμός Επενδυτικού Σχεδίου και Ποσοστό Επιδότησης:

Επιδότηση δαπανών έως 50%

Μπορεί να υποβληθεί επενδυτικό σχέδιο με προϋπολογισμό μικρότερο ή ίσο του 50% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών των τελευταίων 2 ετών πριν την υποβολή αίτησης.

Διάρκεια επενδυτικού Σχεδίου:

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων για το Ψηφιακό Βήμα είναι έως και 12 μήνες.

Κριτήρια υπαγωγής:

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησής στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), η επιχείρηση/δικαιούχος θα κληθεί να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον εξοπλισμό που αγοράστηκε τα τελευταία τρία (3) χρόνια, τις υπηρεσίες, το λογισμικό και τα λοιπά στοιχεία ΤΠΕ που ήδη διαθέτει/χρησιμοποιεί.

Με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, η επιχείρηση θα κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις τέσσερις ψηφιακές βαθμίδες-ανώτατη (15-18 βαθμοί), ανώτερη (8,5-14,5 βαθμοί), μέση (4,5-8 βαθμοί), χαμηλή (04 βαθμοί)- που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητάς της. Κάθε επιχείρηση θα αποδείξει την ορθότητα της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου με σχετικά δικαιολογητικά.

Η βαθμίδα στην οποία κατατάσσεται η επιχείρηση καθορίζει τη δράση στην οποία μπορεί να υποβάλει το επενδυτικό σχέδιό της για χρηματοδότηση.

Στη συνέχεια, η επιχείρηση θα καλείται να υποβάλει ένα επενδυτικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει τον καινούργιο εξοπλισμό (μέχρι 100 % του επενδυτικού σχεδίου) / λογισμικό (μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου) και υπηρεσίες ΤΠΕ (μέχρι 25% του επενδυτικού σχεδίου) που θα επιφέρουν ουσιαστική αλλαγή στα ψηφιακά χαρακτηριστικά της και θα οδηγήσει στην ψηφιακή αναβάθμιση της κατά μία τουλάχιστον βαθμίδα με βάση την επαναξιολόγησή της, βάσει του ίδιου ερωτηματολογίου.

Ίδια συμμετοχή:

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο.

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, ο δικαιούχος δύναται να κάνει χρήση του ειδικού τραπεζικού λογαριασμού με τη μορφή «Ανοιχτού Καταπιστευματικού Λογαριασμού» (escrow account), προκειμένου να καταβληθεί η αναλογούσα επιχορήγηση σε ήδη υλοποιηθείσες, τιμολογηθείσες και πιστοποιημένες-σε ενδιάμεση επαλήθευση/ πιστοποίηση από τον Ενδιάμεσο Φορέα-δαπάνες απευθείας στους παρόχους/ προμηθευτές του.

Διαδικασία αξιολόγησης:

Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί καθώς και τα κριτήρια διαφοροποιούνται μεταξύ των δράσεων. Ειδικότερα, τα κριτήρια της πρώτης δράσης αφορούν τη βιωσιμότητα και το επενδυτικό σχέδιο, ενώ στη δεύτερη δράση αξιολογούνται επιπλέον γενικά στοιχεία οργάνωσης της επιχείρησης, οι επενδύσεις και η στελέχωση της επιχείρησης σε ΤΠΕ.

Καταβολή ενισχύσεων:

Η προβλεπόμενη επιδότηση θα καταβληθεί σταδιακά έως και σε τρεις δόσεις.

Περίοδος Υποβολής 

Έναρξη Υποβολών: 11 Ιουνίου 2018 

Λήξη Υποβολών: 2 Οκτωβρίου 2018 

REVIVAL CONSULTING SERVICES S.A.

Με βραβευμένα έργα, και εμπειρία σε περισσότερα από 1.300 επενδυτικά σχέδια μπορούμε να στηρίξουμε αποτελεσματικά την επιχειρηματική σας προσπάθεια.

 

 

 

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων