Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Οι γνώσεις και η εμπειρία μας εγγυώνται την ανάπτυξη της επιχείρησης σας.

Η Revival σας βοηθά να ανταπεξέρχεσθε στα νέα χρηματοοικονομικά οικοσυστήματα, να επανεξετάζετε τις προτεραιότητές σας και να αντιμετωπίζετε τα νέα δεδομένα με μεθοδικότητα.

Προσφέρουμε εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που ταιριάζουν στους μακροπρόθεσμους επιχειρηματικούς στόχους κάθε εταιρείας και καθοδηγούμε τις επιχειρήσεις σε καίρια χρηματοοικονομικά θέματα κατά τις περιόδους ανάπτυξης ή αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων τους. Μέσω του χρηματοπιστωτικού σχεδιασμού, δημιουργούμε επιτυχημένα επιχειρηματικά μοντέλα, λαμβάνοντας υπόψη κάθε παράμετρο που επηρεάζει την οικονομική ανάπτυξη και βιωσιμότητα μιας επιχείρησης.

Κύριος γνώμονας κάθε μας ενέργειας είναι ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στις επιχειρήσεις. Η εξειδίκευση και η εμπειρία μας συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησής σας. Οργανώνουμε επιχειρησιακά σχέδια, διενεργούμε ελέγχους με σκοπό την εξαγορά επιχειρήσεων, αξιολογούμε επιδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα, αξιοποιούμε τις ευκαιρίες και παρέχουμε συμβουλές διαχείρισης ρίσκου.

Είτε θέλετε να αυξήσετε το κεφάλαιό σας, να προχωρήσετε σε μια εξαγορά, να εξετάσετε μια στρατηγική συμμαχία ή να αποδεσμεύσετε κεφάλαια μέσω πώλησης ή αναδιάρθρωσης, η Revival μπορεί να σας βοηθήσει να μεγιστοποιήσετε τις αποδόσεις σας, να σας συμβουλεύσει και να σας στηρίξει, σε κάθε σας βήμα.

Εκπονούμε τον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό μιας επιχείρησης κάνοντας εκτίμηση του απαιτούμενου κεφαλαίου, προβλέποντας τη διαθέσιμη ρευστότητα και προτείνοντας την βέλτιστη κατανομή και χρήση των κεφαλαίων. Στην χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση, καθορίζουμε τους στόχους, διερευνούμε τη δυνατότητα αναχρηματοδότησης, τις εναλλακτικές πηγές εξεύρεσης κεφαλαίου και ελαχιστοποιούμε τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, με στόχο τη βελτίωση της κερδοφορίας της επιχείρησης.

Οι μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, οδηγούν τις επιχειρήσεις σε εξεύρεση λύσεων για την βιωσιμότητα τους και σε αναζήτηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων για να εδραιωθούν ως ανταγωνιστικές. Με αυτά τα δεδομένα, ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός και ο διαρκής έλεγχος της επιχείρησης κρίνονται απαραίτητοι για την διασφάλιση της κερδοφορίας της.

Στην Revival, με συμμάχους την τεχνολογία και την εμπειρία των στελεχών μας, εντοπίζουμε τα χρηματοοικονομικά θέματα της επιχείρησης που χρήζουν βελτίωσης, τα εξετάζουμε με δέουσα επιμέλεια και τα επιλύουμε με στόχο την αναγέννηση της.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε:

 • Ανάλυση και Διαρκής Παρακολούθηση Οικονομικών Αποτελεσμάτων
 • Οργάνωση Διαδικασιών Οικονομικού Τμήματος
 • Επιτέλεση Οικονομικών Ελέγχων
 • Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
 • Χρηματοοικονομική & Λειτουργική Αναδιάρθρωση - Εξυγίανση
 • Κατάρτιση Μελετών Βιωσιμότητας
 • Μελέτες Σκοπιμότητας
 • Σχεδίαση και Υλοποίηση Μελετών Ανάπτυξης
 • Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων - Business Plans
 • Κατάρτιση Φορολογικού Ελέγχου Βιβλίων και Στοιχείων
 • Έλεγχος τριμηνιαίων ή ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.)
 • Διενέργεια ελέγχου (due diligence) με σκοπό την εξαγορά, την συγχώνευση ή την στρατηγική συνεργασία επιχειρήσεων (αποτιμήσεις επιχειρήσεων, ανάλυση και αξιολόγηση επενδύσεων)
 • Διενέργεια εξειδικευμένων ελέγχων επί συγκεκριμένων θεμάτων (π.χ. αποθεμάτων, κόστους, μισθοδοσίας, πιστωτικής πολιτικής, διαχείρισης, κ.λπ.)
 • Αξιολόγηση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου
 • Αξιολόγηση επιδοτούμενων επενδυτικών προγραμμάτων

Τα οφέλη των ολοκληρωμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Revival περιλαμβάνουν:

 • Βελτίωση ταμειακών ροών
 • Κατάλληλη διαχείριση και κατανομή περιουσιακών στοιχείων
 • Εξειδικευμένοι σύμβουλοι με μακρόχρονη εμπειρία στον χώρο, αναλαμβάνουν αποκλειστικά την μελέτη περίπτωσης της επιχείρησης σας
 • Επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων με μικρότερο κίνδυνο
 • Βέλτιστη λήψη αποφάσεων

Η προσέγγιση μας, περιλαμβάνει την αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης, αναλύοντας τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της σε συνδυασμό με τον προσδιορισμό της μελλοντικής επιθυμητής κατάστασης, η οποία θα πρέπει να συμφωνεί με την εταιρική στρατηγική της επιχείρησης.  

Με συσσωρευμένη εμπειρία ετών σε έργα διαφορετικής κλίμακας, εμβέλειας, σημασίας και πολυπλοκότητας, η Revival αποδεικνύει εμπράκτως τη σημαντική συνεισφορά της στην παροχή συνδυαστικών λύσεων, που στοχεύουν στη διευκόλυνση λήψης αποφάσεων των επιχειρήσεων.  

Εξασφαλίζουμε την ευθυγράμμιση της χρηματοοικονομικής λειτουργίας με την εταιρική στρατηγική και τις ανάγκες της επιχείρησης και σας εγγυούμαστε την παραγωγή προστιθέμενης αξίας στις επιχειρησιακές δραστηριότητες σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα, περιορίζοντας σημαντικά το κόστος λειτουργιών και αυξάνοντας τα περιθώρια κέρδους.

Ενδυναμώνουμε τους φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με συμβουλευτικές υπηρεσίες αιχμής.  

Χρόνια Εμπειρίας
Αναφορές BI
Σύμβουλοι