Υπηρεσίες Μελετών Βιωσιμότητας

Τι είναι η Αειφορία (Βιωσιμότητα);

Είναι μια ολιστική στρατηγική προσέγγιση που μια εταιρεία πρέπει να υιοθετήσει σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες / τμήματα της, προκειμένου να αποφέρει κέρδη σε μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες περιόδους. Η Αειφορία βασίζεται στη μέτρηση και τον μετριασμό όλων των αρνητικών επιπτώσεων στους τρεις πυλώνες ΠΚΔ (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) που δημιουργούνται από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ενός οργανισμού και, μέσω αυτού, στη βελτιστοποίηση όλων των διαδικασιών και τη σημαντική μείωση του κινδύνου. Μια βιώσιμη στρατηγική δεν πρέπει να αποτελεί κόστος για τον οργανισμό, αλλά μια σειρά επενδύσεων που αποσκοπούν στην αναδιάρθρωση της εταιρείας με ομοιογενή και σταδιακό τρόπο, ώστε να δημιουργηθεί αξία για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Γιατί Αειφορία;

Η εφαρμογή μιας στρατηγικής βιωσιμότητας για έναν οργανισμό είναι, σε ορισμένες περιπτώσεις, μια επιλογή που μπορεί να δημιουργήσει άμεσο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, λόγω ρυθμιστικών περιορισμών ή φραγμών της αγοράς, η βιωσιμότητα καθίσταται υποχρεωτική για την επιβίωση μιας εταιρείας. Στην πραγματικότητα, απαιτείται από την ΕΕ και το εγχώριο Δίκαιο, οι μεγάλοι εταιρικοί όμιλοι να συμμορφώνονται με όλους τους κανονισμούς που σχετίζονται με την ένταξη και την παρακολούθηση των ΠΚΔ. Επίσης, ενδέχεται να απαιτείται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς η πρόσβαση σε χρηματοοικονομική πίστωση συνδέεται όλο και περισσότερο με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης ή λόγω του γεγονότος ότι απαιτείται, όταν μια εταιρεία αποτελεί τμήμα της εφοδιαστικής αλυσίδας μεγαλύτερων εταιρειών.

Ποιος μπορεί να σας βοηθήσει σε αυτή την οδό;

Από την αξιολόγηση ΠΚΔ της εταιρείας σας έως το προσχέδιο έκθεσης βιωσιμότητας και τον σχεδιασμό στρατηγικής βιωσιμότητας, μπορείτε να βασιστείτε στην υποστήριξη μιας διεθνούς ομάδας επαγγελματιών, με οικονομικό, νομικό, μηχανικό, και ακαδημαϊκό υπόβαθρο και χρόνια εμπειρία στην εξυπηρέτηση Ευρωπαϊκών εταιρειών από όλους τους κλάδους κατά τη μετάβαση σε οργανισμό χαμηλού αντίκτυπου.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι οι εξής:

• Δέουσα Επιμέλεια και Αξιολόγηση ΠΚΔ

• Διαδικασία αναφοράς ΠΚΔ

• Σχεδιασμός και υλοποίηση δραστηριοτήτων εμπλοκής ενδιαφερομένων

• Ανάλυση ουσιαστικότητας

• Ανάλυση ΠΚΔ της εφοδιαστικής αλυσίδας και εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης πωλητών

• Έλεγχοι ΠΚΔ της εφοδιαστικής αλυσίδας

• Ευθυγράμμιση και ενσωμάτωση ΣΒΑ (Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης)

• Προσχέδιο και ενημέρωση κώδικα δεοντολογίας και ηθικού κώδικα

• Βιώσιμη επικοινωνιακή στρατηγική για εσωτερικούς και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους

• Σχεδιασμός και εφαρμογή εργαλείων ψηφιακής επικοινωνίας